Aerofotogrametrijsko snimanje LIDAR-om i bespilotnom letjelicom Trimble UX5

Snimanje manjih i većih površina terena u svrhu izrade:
- oblaka tačaka
- digitalnog modela terena (DMT)
- digitalnog modela reljefa (DMR)
- digitalnog ortofota (DOF)

HARMONIZACIJA

-Uspostava katastra nekretnina
-Usaglašavanje stanja po katastru i zemljišnoj knjizi
-Georefernciranje planova
-Identifikacija parcela
-Izrada prijavnih listova i skica
-Izrada XML šeme

Izrada baza podataka katastra nekretnina (BPKN i BPIKK)

-Georefernciranje planova,
-Vektorizacija katastarskih planova
-Izrada GML-a

Aerofotogrametrijsko snimanje LIDAR-om i bespilotnom letjelicom Trimble UX5

Snimanje manjih i većih površina terena u svrhu izrade:
- oblaka tačaka
- digitalnog modela terena (DMT)
- digitalnog modela reljefa (DMR)
- digitalnog ortofota (DOF)

HARMONIZACIJA

-Uspostava katastra nekretnina
-Usaglašavanje stanja po katastru i zemljišnoj knjizi
-Georefernciranje planova
-Identifikacija parcela
-Izrada prijavnih listova i skica
-Izrada XML šeme

Izrada baza podataka katastra nekretnina (BPKN i BPIKK)

-Georefernciranje planova,
-Vektorizacija katastarskih planova
-Izrada GML-a

AŽURNA GEODETSKA SITUACIJA

-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena
-Snimanje stvarnog stanja na terenu
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
-Iskolčenje i obilježavanje međa

ETAŽIRANJE

-Mjerenje tlocrta objekta
-Izrada tlocrta objekta i računajne korisnih površina
-Izrada elaborata etažiranja

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

-Izrada prijedloga parcelacije
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Iskolčenje usvojenog prijedloga parcelacije i obilježavanje međe vidnim i trajnim biljegama
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

SNIMANJE OBJEKATA OD KULTURNOG I HISTORIJSKOG ZNAČAJA

-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena i objekta
-Snimanje terena i objekta
-Snimanje „fasada“ objekata
( kuća, zgrada, mostova, vjerskih objekata...)
-Iscrtavanje situacije
-Iscrtavanje situacije u 3D modelu
-Iscrtavanje poprečnih profila objekata (fasada)
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

SNIMANJE ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA

-Nanošenje linije obuhvata na ažurne geodetske podloge
-Rekognosciranje terena
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema terenskih skica (geodetske podloge) za snimanje detalja
-Snimanje detalja (zavisno od razmjere)
-Izrada *SHP sa nazivima ulica i kućnim brojevima
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

GRAĐEVINARSTVO

-Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata
-Mjerenje i određivanje površina i zapremina masa
-Priprema podataka iskolčenja objekata
(visokogradnja i niskogradnja)
-Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata(visokogradnja)
-Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata (niskogradnja)
-Snimanje izvedenog stanja projekta sa izradom elaborata u digitalnom i analognom obliku

GEODETSKE MREŽE

Poligonske i nivelmanske

-Otkrivanje date mreže
-Rekognosciranje nove mreže
-Stabilizacija novih tačaka
-Mjerenje nove mreže
-Nivelanje nove mreže
-Računanje mreže u programu GEODET
-Izrada trigonometrijskih obrazaca
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

AŽURNA GEODETSKA SITUACIJA

-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena
-Snimanje stvarnog stanja na terenu
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
-Iskolčenje i obilježavanje međa

GEODETSKE MREŽE

Poligonske i Nivelmanske

-Otkrivanje date mreže
-Rekognosciranje nove mreže
-Stabilizacija novih tačaka
-Mjerenje nove mreže
-Nivelanje nove mreže
-Računanje mreže u programu GEODET
-Izrada trigonometrijskih obrazaca
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

ETAŽIRANJE

-Mjerenje tlocrta objekta
-Izrada tlocrta objekta i računajne korisnih površina
-Izrada elaborata etažiranja

SNIMANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA

-Rekognosciranje terena
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena
-Priprema elemenata iskolčenja projektovane trase
-Iskolčenje trase instalacije
-Snimanje izvedenog stanja na otvorenom rovu
-Snimanje izvedenog stanja na zatvorenom rovu
-Snimanje (skica okna) postavljenih šahtova na trasi
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
-Predaja elaborata u nadležnu instituciju u svrhu dobijanja saglasnosti za upotrebu

SNIMANJE ZA POTREBE PROJEKTOVANJA

-Rekognosciranje terena
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena
-Snimanje terena
-Iscrtavanje situacije terena sa visinskom predstavom
(sa izohipsama)
-Iscrtavanje situacije u 3D modelu
-Crtanje poprečnih profila
-Crtanje uzdužnih profila
-Izrada digitalnih modela (terena DMT, rijeke DMR....)
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

EKSPROPRIJACIJA

-Snimanje ažurne geodetske situacije
-Nanošenje linije eksproprijacije na geodetske podloge
-Izrada spiska parcela koje ulaze u proces eksproprijacije
-Identifikacija novog i starog premjera
-Prikupljanje dokumentacije iz Z.K. ureda i katastra nekretnina
-Iskolčenje linije eksproprijacije vidnim i trajnim biljegama
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

-Izrada prijedloga parcelacije
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Iskolčenje usvojenog prijedloga parcelacije i obilježavanje međe vidnim i trajnim biljegama
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

SNIMANJE OBJEKATA OD KULTURNOG I HISTORIJSKOG ZNAČAJA

-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena i objekta
-Snimanje terena i objekta
-Snimanje „fasada“ objekata
( kuća, zgrada, mostova, vjerskih objekata...)
-Iscrtavanje situacije
-Iscrtavanje situacije u 3D modelu
-Iscrtavanje poprečnih profila objekata (fasada)
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

SNIMANJE ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA

-Nanošenje linije obuhvata na ažurne geodetske podloge
-Rekognosciranje terena
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema terenskih skica (geodetske podloge) za snimanje detalja
-Snimanje detalja (zavisno od razmjere)
-Izrada *SHP sa nazivima ulica i kućnim brojevima
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

SNIMANJE ZA POTREBE PROJEKTOVANJA

-Rekognosciranje terena
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena
-Snimanje terena
-Crtanje poprečnih profila
-Crtanje uzdužnih profila
-Izrada digitalnih modela (terena DMT, rijeke DMR....)
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

GRAĐEVINARSTVO

-Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata
-Mjerenje i određivanje površina i zapremina masa
-Priprema podataka iskolčenja objekata
(visokogradnja i niskogradnja)
-Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata(visokogradnja)
-Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata (niskogradnja)
-Snimanje izvedenog stanja projekta sa izradom elaborata u digitalnom i analognom obliku

SNIMANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA

-Rekognosciranje terena
-Pronalazak mreže geodetskih tačaka
-Priprema podataka za snimanje terena
-Priprema elemenata iskolčenja projektovane trase
-Iskolčenje trase instalacije
-Snimanje izvedenog stanja na otvorenom rovu
-Snimanje izvedenog stanja na zatvorenom rovu
-Snimanje (skica okna) postavljenih šahtova na trasi
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
-Predaja elaborata u nadležnu instituciju u svrhu dobijanja saglasnosti za upotrebu

EKSPROPRIJACIJA

-Snimanje ažurne geodetske situacije
-Nanošenje linije eksproprijacije na geodetske podloge
-Izrada spiska parcela koje ulaze u proces eksproprijacije
-Identifikacija novog i starog premjera
-Prikupljanje dokumentacije iz Z.K. ureda i katastra nekretnina
-Iskolčenje linije eksproprijacije vidnim i trajnim biljegama
-Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku