Categories
Uncategorized

GEODET SARAJEVO – UGOVORI U TOKU

  • Usluge usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige – Faza VI_LOT 2 za katastraske općine Goražde, Foča u FbiH, Ilijaš, Stari Grad Sarajevo i Zenica (pogledaj)
  • Usluge pripreme podataka katastra nekretnina za predaju u zemljišnu knjigu – Faza 1 (Za općine: Kiseljak, Fojnica, Gornji Vakuf, Ilijaš, Ključ, Sanski Most-dio, Livno i Bosanski Petrovac)
  • Usluge obnove premjera dijela K.O. Međeđa općine Sapna (obnova geodetske mreže, aerofotogrametrijsko snimanje bespilotnom letjelicom u svrhu izrade DOF-a, DMR-a i DMT-a, dešifrovanje snimljenog detalja na fotoskicama, izrada BPKN-a) (slike u prilogu)