Naše usluge

1. AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE BESPILOTNOM LETJELICOM TRIMBLE UX5

Snimanje manjih i većih površina terena u svrhu izrade:
– oblaka tačaka
– digitalnog modela terena (DMT)
– digitalnog modela reljefa (DMR)
– digitalnog ortofota (DOF)

2. AŽURNA GEODETSKA SITUACIJA

 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Priprema podataka za snimanje terena
 • Snimanje stvarnog stanja na terenu
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

3. ISKOLČENJE I OBILJEŽAVANJE MEĐA

 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Priprema podataka za snimanje terena
 • Snimanje stvarnog stanja na terenu
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

4. PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

 • Izrada prijedloga parcelacije
 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Iskolčenje usvojenog prijedloga parcelacije i obilježavanje međe vidnim i trajnim biljegama
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

5. ETAŽIRANJE

 • Mjerenje tlocrta objekta
 • Izrada tlocrta objekta i računajne korisnih površina
 • Izrada elaborata etažiranja

6. SNIMANJE ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA

 • Nanošenje linije obuhvata na ažurne geodetske podloge
 • Rekognosciranje terena
 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Priprema terenskih skica (geodetske podloge) za snimanje detalja
 • Snimanje detalja (zavisno od razmjere)
 • Izrada *SHP sa nazivima ulica i kućnim brojevima
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

7. EKSPROPRIJACIJA

 • Snimanje ažurne geodetske situacije
 • Nanošenje linije eksproprijacije na geodetske podloge
 • Izrada spiska parcela koje ulaze u proces eksproprijacije
 • Identifikacija novog i starog premjera
 • Prikupljanje dokumentacije iz Z.K. ureda i katastra nekretnina
 • Iskolčenje linije eksproprijacije vidnim i trajnim biljegama
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

8. SNIMANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA

 • Rekognosciranje terena
 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Priprema podataka za snimanje terena
 • Priprema elemenata iskolčenja projektovane trase
 • Iskolčenje trase instalacije
 • Snimanje izvedenog stanja na otvorenom rovu
 • Snimanje izvedenog stanja na zatvorenom rovu
 • Snimanje (skica okna) postavljenih šahtova na trasi
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku
 • Predaja elaborata u nadležnu instituciju u svrhu dobijanja saglasnosti za upotrebu

9. SNIMANJE ZA POTREBE PROJEKTOVANJA

 • Rekognosciranje terena
 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Priprema podataka za snimanje terena
 • Snimanje terena
 • Iscrtavanje situacije terena sa visinskom predstavom (sa izohipsama)
 • Iscrtavanje situacije u 3D modelu
 • Crtanje poprečnih profila
 • Crtanje uzdužnih profila
 • Izrada digitalnih modela (terena DMT, rijeke DMR….)
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

10. SNIMANJE OBJEKATA OD KULTURNOG I HISTORIJSKOG ZNAČAJA

 • Pronalazak mreže geodetskih tačaka
 • Priprema podataka za snimanje terena i objekta
 • Snimnje terena i objekta
 • Snimanje „fasada“ objekata ( kuća, zgrada, mostova, vjerskih objekata…)
 • Iscrtavanje situacije
 • Iscrtavanje situacije u 3D modelu
 • Iscrtavanje poprečnih profila objekata (fasada)
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

11. GEODETSKE MREŽE

POLIGONSKE MRŽE

 • Otkrivanje date poligonske mreže
 • Rekognosciranje nove poligonske mreže
 • Stabilizacija novih poligonskih tačaka
 • Mjerenje nove poligonske mreže
 • Nivelanje nove poligonske mreže
 • Računanje poligonske mreže u programu GEODET
 • Izrada trigonometrijskih obrazaca
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

NIVELMANSKA MREŽA

 • Otkrivanje datih repere
 • Rekognosciranje nove nivelmanske mreže
 • Stabilizacija novih repera
 • Nivelanje nove nivelmanske mreže (repera)
 • Izrada nivelmanskih zapisnika
 • Izrada elaborata u digitalnom i analognom obliku

12. GRAĐEVINARSTVO

 • Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata
 • Mjerenje i određivanje površina i zapremina masa
 • Priprema podataka iskolčenja objekata (visokogradnja i niskogradnja)
 • Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata(visokogradnja)
 • Praćenje u izgradnji svih vrsta objekata (niskogradnja)
 • Snimanje izvedenog stanja projekta sa izradom elaborata u digitalnom i analognom obliku

13. IZRADA BAZA PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

 • Georefernciranje planova, pretvaranje iz analognog u digitalni oblik
 • Vektorizacija katastarskih planova
 • Izrada GML-a

14. HARMONIZACIJA

 • Georefernciranje planova
 • Identifikacija parcela
 • Izrada prijavnih listova i skica
 • Izrada XML šeme