Naši klijenti

FEDERALNA GEODETSKA UPRAVA

 • Usluge pripreme podataka katastra nekretni a za predaju u zemljišnu knjigu – Faza 1
 • Harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige Faza VI_LOT 2 za općine Goražde, Foča u FBiH, Stari Grad Sarajevo, Vogošća, Centar Sarajevo i Zenica
 • Harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige Faza V_LOT 1 za općine Donji Vakuf, Busovača, Novi Travnik, Travnik i Vitez.
 • Određivanje geoida – Usluge pri realizaciji trećeg nivelmana visoke tačnosti (NVT III)
 • Pružanje usluga obnove premjera K.O: Međeđa općine Sapna
 • Harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige Faza IV_LOT 2 za općine Čapljina, Kakanj, Maglaj, Zavidovići i Zenica
 • Usluge izrade baze podataka katastra nekretnina za Lot 4 dio područja općine Visoko
 • Usluge rekognosciranja i stabilizacija geodetske referentne mreže Federacije BiH
 • Usluge izrade baze podataka katastra nekretnina – georeferenciranje listova detalja horizontalne (katastraski planovi) i vertikalne predstave terena
 • Harmonizacija podataka katastra i zemljišne knjige Faza II za općine Gradačac, Goražde, Bugojno i Grad Mostar
 • Izrada BPKN za dijelove područja općina: Čitluk, Grad Mostar, Posušje I StolaC
 • Izrada BPKN za katastarske općine Alibegovići, Makljenovac, Tešanjka, Ularice I Žabljak
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Foča-Ustikolina
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Gračanica
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Kakanj
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Olovo
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Visoko
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Zenica
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za dio područja Općine Vareš
 • Usluge izrade baze podataka katstara nekretnina (/BPKN) – georeferenciranje listova detaljahorizontalne (katastarski planovi) i vertikalne predstave terena

JP CESTE FEDERACIJE BIH

● Izrada geodetskog elaborate snimanja postojećeg stanja raskrsnica u općini Livno
● Geodetsko snimanje magistralne ceste M6.1, Bosansko Grahovo-Livno, dionica Donji Kazanci-Livno
● Geodetsko snimanje izvedenog stanja projekta sarajevske zaobilaznice Lot 1
● Geodetsko snimanje terena na lokalitetu Kosova i izrada elaborata eksproprijacije
● Geodetsko snimanje izvedenog stanja petlje Šički Brod, dijela rekonstruisane ceste M4 od kružne raskrsnice Siporeks do bolnice Kreka, iskolčenje 10 parcela, izrada elaborata parcela pod asfaltom na dionici ceste M4 od petlje Šički Brod -Tuzla(bolnica Kreka) i izrada elaborata ekspropriijacije za potrebe izgradnje rekonstrukcije ceste M4 dionica petlja Šički Brod – Tuzla (bolnica Kreka)
● Geodetsko snimanje i izrada podloga za potrebe izrade glavnih projekata traka za spora vozila

DIVEL DOO SARAJEVO

 • Usluge nadzornog inžinjera za geodetsko praćenje izvođenja radova u okviru usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Donja Gračanica-Drivuša, poddionica Drivuše-Klopče
 • Izrada geodetskih podloga i elaborata eksproprijacije prema projektnom zadatku za izradu Glavnog projekta autoceste na koridoru Vc dionica Tarčin – Konjic
 • Izrada geodetske mreže za potrebe projektovanja brze ceste M-18 Kladanj – Paklenik
 • Izrada elaborate provjere postojeće geodetske mreže uspostavljene za potrebe projektovanja I izgradnje obilaznice oko Olova na magistralnoj cesti M-18
 • Usluge nadzornog inženjera za geodetsko praćenje izvođenja radova u okviru usluga nadzora na izgradnji XII i južne transferzale
 • Snimanje šahtova na instalacijama na koridoru Vc, dionica: Kakanj-Jošanica
 • Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Glavnog projekta autoceste na koridoru Vc , dionica Tarčin – Konjic
 • Polaganje poligovog vlaka u prostoru usvojenog koridora za trasu i idejno rješenje tunela za cestu Neum – Stolac, dionica: Bročanac – Drenovac, poddionica: Bročanac – Hutovo – Cerovica

GENERALE CONSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A

 • Razvijanje i stabilizacija poligonske i nivelmanske mreže za potrebe snimanja i iskolčavanja stalnih tačakaželjezničke pruge na dionici Rasputnica – Bradina

CATHOLICRELIEF SERVICES (CRS)

 • Priprema podloga i terenski rad na identifikaciji i upisu u registar objekata infrastrukture kao dio projekta strategije oporavka od poplava

DŽEKOS d.o.o. Sarajevo

 • Geodetska mjerenja na izgradnji hidrotehničkog tunela “Ribnica” PK Vrtlište

JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH

 • Izmjena i dopuna elaborata eksproprijacije s parcelizacijom, Koridor Vc, dionica Tarčin-Konjic, poddionica Tarčin-Zukići – područje općine Hadžići

PPG

 • Usluge nadzornog inžinjera za geodetsko praćenje izvođenja radova u okviru usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Vlakovo – Lepenica

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA, DIREKCIJA ZA PUTEVE

 • Izrada elaborata eksproprijacije IX transferzale od ulice Džemala Bijedića do raskrsnice ul Safeta Zajke i Smaje Šikala

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE JEDINICA ZA REGISTRACIJU ZEMLJIŠTA

 • Sistematsko ažuriranje katastra faza II Lot 2 – Katastraska općina Travnik

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

 • Izrada elaborate za određivanje granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije na vodnom području rijeke Save u federaciji BiH – rijeka Bosna na području općina Novi Grad Sarajevo, Ilijaš i Vogošća
 • Izrada elaborate za određivanje granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije na vodnom području rijeke Save u federaciji BiH – rijeka Vrbas I Pliva na području općina Donji Vakuf I Jajce
 • Priprema geodetskih podloga za izradu hidrodinamičkog modela, snimanje poprečnih profila korita vodotoka I kategorije, rijeka Una – Bihać I Bosanska Krupa I izrada digitalnog modela reljefa korita I inundacionog područja u obuhvatu vodotoka I kategorije, Rijeka Una – Bihać I Bosanska Krupa
 • Usluge dodatnih geodetskih snimanja poplavnih područja Una-Bihać, Pokoj i Lohavsko polje
 • Izrada geodetskih podloga za potrebe idejnog projekta uređenja rijeke Spreče od entitetske granice do općine Lukavac
 • Izrada elaborata za određivanje granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije ur rijekku Unu Općina Bosanska Kupa
 • Izrada podloga DMR-a za hidrodimamičke modele na rijekama Drina i Vrbas

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

 • Usluge vektorizacije granica prostornih jedinica, ažuriranje granica prostornih jedinica, formiranja I ažuriranja evidencije ulica I kućnih brojeva, izrade BP RPJ, izrade, pripreme za štampu I štampe skica statističkih I popisnih krugova I izrade, pripreme za štampu i štampe preglednih karata

AQUA BH d.o.o. Bihać

 • Geodetske usluge na projektu “Prikupljenje i prečišćavanje otpadnih voda grada Bihaća – komopnenta 1”

ZAVOD ZA VODOPRIVREDU

 • Izrada elaborata geodetskog snimanja lokacija od ušća Blihe do Gradskog mosta u Sanskom Mostu
 • Izrada geodetskih podloga i geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta „Uređenje desne obale rijeke Bosne od pješačkog mosta na Kamberovića polju do Energopetrolove pumpe“
 • Izrada geodetskih podloga i geodetskog elaborata za izradu Glavnog projekta „Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom noozvodno od gradskog mosta“
 • Snimanje poprečnih profila osnovnog korita rijeke Vrbas i njenih pritoka u Federaciji BiH i izrada geodetskog elaborata za izradu Mapa ugroženosti i rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini
 • Izrada elaborata poprečnih profila po čitavoj širini korita rijeke Bosne u dužini od 500 m

OHL ŽS a.s.

Geodetski poslovi na izgradnji autoputa 5c, na dionici Zvirovići – Kravice:

 • Kontrola poligone i nivelmanske mreže i progušćavanje postojeće i izrada elaborata u analognom i digitalnom obliku (37 tačaka u dužini od 150km)
 • Koordinator geodetskih poslova
 • Geodetsko praćenje izgradnje vijadukta Pavlovići
 • Projekat izvedenog stanja nakon završetka svih radova

WELT GRADNJA d.o.o.

 • Praćenje radova na koridoru Vc poddionica Tarčin – Suhodol

MINISTRSTVO ODBRANE

 • Izrada ažurnih geodetskih podlogaobjekata visokogradnje i niskogradnje na lokjacijama u posjedu Oružanih snaga BiH

TECA d.o.o. Ljubljana

 • Projektovanje i nadzor na sanaciji tramvajske pruge na dionici Baščaršija – Marijin Dvor

Ergol SMB d.o.o. Novi Sad

 • Snimanje mosta na željezničkoj pruzi u mjestu Čelebići

OPĆINA STARI GRAD

 • Izrada Elaborata geodetskog snimanja kasrane Faletići

KJKP “TRŽNICE PIJACE” d.o.o. Sarajevo

 • Izrada elaborate geodetskih snimaka svih teržnica-pijaca

OPĆINA TRAVNIK

 • Geodetsko-katastarske usluge otklanjanje grešaka BPKN-a za K.O. Nova Bila i K.O. Turbe
 • Izrada baze podataka katastra nekretnina za četri katastarske općine ( Đelilovac, Goleš, sažići, Sećevo)
 • Izrada i provođenje baze podataka koja se odnosi na javne površine za k.o. Travnik

JP “ELEKTROPRIVREDA” BiH ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje elektroenergetskih objekata za potrebe ED Sarajevo na području Kantona Sarajevo za 2003 godinu.
 • Uknjižba 26 TS na području Kantona Sarajevo za potrebe ED Sarajevo Tender br.10404-007/003 LOT 3
 • Geodetsko snimanje elektrodistributivne mreže i objekata za potrebe ED Sarajevo za 2004. god.

JP “ELEKTROPRIVREDA” TERMOELEKTRANA “KAKANJ” KAKANJ

 • Geodetsko snimanje komora međupregrijača kotla bloka 7-230 MW.
 • Geodetsko snimanje parovoda kotla 7 -230 MW

JP “BH TELECOM” SARAJEVO

 • Izrada izvedbeno tehničke dokumentacije sekundarne tt mreže Godinja,Karaula,Bioća, Ljubina, Delijaši, Dejčići, Pendičići, Srednje, itd.
 • Izrada katastra podzemnih instalacija sekundarne tt mreže, Hotonj dužina trase 13 km,
 • Snimanje katastra podzemnih instalacija RSS Butmir cca 42 km
 • Geodetsko snimanje GSM faza – 4 lokacije na području Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ SARAJEVO

 • Snimanje i izrada situacionog plana R 1:200 za pet  gradskih raskrsnica, dionica puta i kolovoznih ceste u  Kantonu Sarajevo za potrebe uizrade glavnog projekta rekonstrukcije I dogradnje raskršća I dionica kolovoza kantonalnih cesta 7 projekata,
 • Geodetska kontrola u sklopu stručno-tehničkog nadzora  na izvedenih radova na sanaciji objekta  “Zapadni prilaz Gradu” – obje kolovozne trake
 • Geodetsko snimanje, izrada situacije, snimanje profila I izrada Elaborata postojećeg stanja na putu R-442 za objekat Kaonik – Koniljača, lokacija klizište Kobiljača
 • Prenos projektovane osovine na teren za fizičkim obilježavanjem i predaja elaborta
 • Geodetsko snimanje za izradu Glavnog izvedbenog projekta izgradnje lokalnog puta Kaćuni-Hadrovac-Vladića Vrh-Fojnica
 • Geodetsko snimanje za izradu Glavnog izvedbenog projekta izgradnje lokalnog puta Kaćuni-Lugovi-Visoko,
 • Izrada koordinatnih tačaka na lokalitetu “Čobanija”, Mag. Ceste M17, M5 i geodetsko snimanje na lokalitetu Mag. Ceste M17, M5 I puta “Slat”
 • Izrada elaborate eksproprijacije za projekat rekonstrukcije spoja X I G tranferzale u skladu sa osnovnim ugovorom

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

 • Izvođenje geodetskih radova reambulacije topografskih planova R 1:1000 za potrebe Regulacionog plana “Ilidža-Centar” Sarajevo sa horizontalnom i vertikalnom predstavom za 23,20 ha,
 • Izvođenje geodetskih radova, snimanje terena i izrada situacije R 1:500 za Lokalitet “Štrosmajerova” Sarajevo.
 • Ažuriranje geodetskih podloga podloga za potrebe izrade regulacionog plana “PANJINA KULA –HRASTOVI” cca 30 ha i “UNIS VOGOŠĆA” cca  20 ha
 • Izvođenje geodetskih radova-snimanje terena i izrada geodetske situacije R 1:500 za lokalitet SKENDERIJA cca 10 ha
 • Ažuriranje geodetskih podloga i digitalizacija u razmjeri 1:1000 sa horizontalnim i vertikalnom predstavom lokacija: Rajlovac individualno stanovanje cca 26,2 ha

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

 • Izrada Elaborata eksproprijacije za spomenički kompleks – Tunel DB
 • Geodetsko snimanje za potrebe izrade glavnih projekata infrastrukture Bjelašnica I Faza

MINISTRASTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA KANTONA SARAJEVO, DIREKCIJA ZA CESTE,

 • Ažuriranje geodetskih podloga za izradu projekta sjeverne longitudinale, 17 hektara.
 • Izrada elaborate eksproprijacije za dio saobraćajnoce sjeverne longitudinale u Sarajevu od I – III transverzale,
 • Izrada eksproprijacionog elaborata za II etapu saobraćajnice zapadni prilaz gradu varijanta Blažuj

RUDNIK MRKOG UGLJA “KAKANJ” KAKANJ

 • Geodetski radovi na hidrotehničkim objektima odlagališta RIBNICA, P.K. VRTLIŠTE

ISLAMSKA ZAJEDNICA, SARAJEVO

 • Snimanje geodetske situacije na lokalitetu Kobilja glava, iskolčavanje po gruntovnoj skici, izrada elaborata postojećeg gruntovnog i katastarskog stanja
 • Snimanje grobalja Ravne bakije i Alfakovac, Turbe sa izradom baze podataka

OPĆINA NOVI GRAD

 • Usluge izrade geodetskih podloga radi izrade projektne dokumentacije za rekonsrukciju i izgradnju spomen obilježja i izgradnju sportskog igrališta  na području općine Novi Grad Sarajevo
 • Izrada eksproprijacionog elaborate IX transferzale od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke i Smaje Šikala

OPĆINA VOGOŠĆA

 • Izvođenje hitnih radova na izradi ažurnih geodetskih situacija sa izradom elaborate u analognom i digitalnom obliku za projekte sanacije klizišta Uglješići i Dreskovača, na području općine Vogošća
 • Izrada geodetskog Elaborata za potrebe izuzimanja – ekspropriacija, neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za dionicu puta unutar Regulacionog plana industrijske zone Vogošća, dužina 1.100 metara
 • Izrada geodetskog elaborata obuhvatao je sljedeće:  preuzimanje planova iz Općine Vogošća, skeniranje i geolociranje, nanošenje pojasa izuzimanja, očitavanje kordinata tačaka pojasa izuzimanja u DKS- a ( državnog korinatnog sistema), ukopavanje, mejerenje i računanje tačaka operativng poligona, računanje elemenata za iskolčenje tačaka pojasa izuzimanja, snimanje i štampanje novog premjera iz R 1:1000 u R 1:6250, indentifikacija parcela starog premjera, izuzimanjae ZK izvadaka iz gruntovnice, iskolčenje tačaka pojasa izuzimanja sa geodetske mreže, snimanja  iskolčenih tačaka pojasa izuzimanja, računanje terenskih podataka mjerenja, izrada spiska kordinata novostabilizovanih geodetskih tačaka, izrada položajnog opisa novostabilizovanih geodetskih tačaka, kartiranje i iscrtavanje novog stanja na original geodetskim planovima, prenošenje novog stanja na indikacione skice, prenošenje gruntovnog stanja na skice snimanja, numerisanje novonastalih parcela sa računanjem površina, izrada prijavnih listova B, iscrtavanje novog stanja na planovima gruntovnog premjera, izrada prijavog lista A, izrada kopija katastarskog plana novog i starog premjera sa stanjem nove parcelacije u drugoj boji.

OPĆINA ILIDŽA

 • Geodetsko snimanje, iskolčavanje parcela i računanje površina i izrada A i B listova
 • Izvođenje geodetskih radova snimanja u svrhu legalizacije,lokalitet Općina ILIDŽA
 • Izrada elaborate eksproprijacije saobraćajnica Butmirska cesta – Sokolović kolonija (I Faza), ul.Generala Izeta Nanića (Hrasnica), ul.Umihana Čuvidine (Sokolović kolonija)
 • Geodetsko snimanje postojećeg stanja oko mosta na rijeci Željeznici i izrada poprečnih profila, iskolčavanje 20 parcela na lokalitetu Butmir
 • Snimanje situacije izvedenog stanja regulacionog toka rijeke Tilave u Butmiru i Donjem Kotorcu,

SG KONSALTING DOO SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje profila za dio saobraćajnice sjeverna longitudinala I – III Transverzale
 • Geodetsko snimanje i izrada elaborata za kružno raskršće RONDO općina ILIDŽA kanton sarajevo

MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO

 • Snimanje i obilježavanje parcela ograde aerodroma Sarajevo i izrada geodetskog elaborata.

DRŽAVNA GRANIČNA SLUŽBA DGS SARAJEVO

 • Snimanje i obilježavanje parcela, izrada elaborata.
 • Geodetsko snimanje situacije graničnog prelaza između BIH i Crne gore – Zubovi, radi izrade glavnog projekta.

KLAS DD SARAJEVO

 • Snimanje terena, regonstrukcija mreže izrada skice snimanja , prijavni listovi A i B za poslovni objekat u ulici Paromlinska.

GORAŽDEPUTEVI DD, GORAŽDE

 • Izrada izvedbeno tehničke dokumentacije u elektronskoj formi i izrada katastra podzemnih instalacija pristupne telekomunikacione mreže, lokalitet:općine Prača i Goražde, cca 16

ENERGOINVEST IMQ, SARAJEVO

Ispitivanje V i VI bloka termoelektrane Kakanj / tehnički prijem – hladno i toplo stanje

ENERGOINVEST ENERGOPETROL SARAJEVO

 • Snimanje situacije, izradai izrada situacionog plana i elaborata za Benzinske pumpe u Bugojnu i Zenici,
 • Snimanje i izrada situacionog plana za objekte Benzinske pumpe Bentbaša, Grbavica, Hrasno i Pofalići u Kantonu Sarajevo,
 • Snimanje i izrada situacionog plana za objekte Benzinske pumpe Varešu.

INTERINA DOO MOSTAR

 • Geodetsko snimanje terena, izrada elaborata i izrada Prijavnih listova A i B

MEPROS DOO SARAJEVO

 • Geodestsko snimanje poslovnih objekata na lokalitetu Azići, izrada prijavnih A i B listova radi uknjižbe objekta u zemljišne knjige u svrhu privatizacije.

ELEKTROPRIMUS DOO SARAJEVO

 • Snimanje trase elektro rasvjete u ulici Hamdije Ćemerlića , izrada elaborata i provođenje kroz katastar podzemnih instalacija.

ASA HOLDING SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje instalacija kišnice na poslovnoj zgradi na lokalitetu Alpašino polje i izrada geodetskog elaborata.

TELINVEST DOO SARAJEVO

 • Snimanje i izrada katastra podzemnih instalacija u skladu sa Zakonom o katastru podzemnih isnatalacija – tt mreže Hajdarevići, Zavidovići dužina trase 12 km,
 • Snimanje i izrada elaborata katastra primarne tt mreže Općina Gračanica, naselje Donje Mirčina 8,5 km,
 • Snimanje i izrada elaborata katastra primarne tt mreže Općina CAZIN, naselje Skokovi cca 48 km trase.
 • Snimanje optičkog kabla spojnog puta TS Travnik 2 – naplatna služba ED Travnik i dirkcija ED Travnik – TS Travnik 1. Izvođač građevinskih radova Telinvest doo Sarajevo. Investitor: Elektroprivreda BiH, SA P.O. Sarajevo, direkcija za distribuciju.
 • Geodetsko snimanje i izrada elaborata katastra komunalnih uređaja tt mreže spojni put Brekovica Bihać

FAIN INŽENJERING DOO SARAJEVO

 • Snimanje geodetske situacije sa visinskom predstavom u poslovnom  objektu COLOSEUM  u privrednom centru Skenderija,
 • Snimanje geodetske situacije sa visinskom predstavom poslovnog stambenog objekta na lokalitetu Pofalići Sarajevo.
 • Nadzor na izgradnji Objekta JUB BiH

COMEL DOO SARAJEVO

 • Snimanje i izrada projekta 35 kV od TS Seonjaci do TS Gornji Rahić – Brčko distrikt cca 10 km trase.

ELKO MARIĆ DOO MOSTAR

 • Snimanje trase DV VN I NN podzemnog kabla, Nišići općina Ilijaš

CHENCO DOO SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje terena, izrada situacije i elaborata, snimanje profila i iskolčavanje stambeno-poslovnog objekta lokalitet Općina Stari grad Sarajevo

BAU & HOBI SARAJEVO

 • Izrada Elaborata eksrporpiacije putnog pojasa na putu M-17 od raskrsnice do poslovnog objekta OBI doo Sarajevo 850 metara, praćenje izradnje poslovnog centra OBI –Ilidža, projektovanje, izvođenje i praćenje  izgradnje pristupnih saobraćajnica.
 • Snimanje poslovnog objekta i uplanjivanje istog.

SATELNET DOO SARAJEVO

 • Izrada izvedbenog projekta za pristupne telekomunikacione mreže u Općini Cazin, naselje Šturlić i Liskovac.

DESING&QC DOO SARAJEVO

 • Izrada elaborata ekspropiracije na lokalitetu ceste M-16 dionica Podriče-Kupres

KOMPATEL DOO SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje podzemne instalacije primarne i sekundarne tt mreže na lokalitetu Rakovica , općina Ilidža, cca 50 km trase

TELING DOO TRAVNIK

 • Geodetsko snimanje podzemne instalacije primarne i sekundarne tt mreže općina Travnik cca 100 km trase.

STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje, lokalitet:Otes, izrada Prijavnih listova A i B

LEAF CONSULTING DOO SARAJEVO

 • Geodetski nadzor nad izvođenjem radova monataže 10 (deset) pokretnih stepenica u objektu Bosmal City Centar Sarajevo

SETEC ENGINEERING POSCH & PARTNERS KAKANJ

 • Geodetsko snimanje trase vodovoda dužina cca 6000 metara u Kaknju ZE-DO Kanton

KABLOVSKA TELEVIZIJA HS DOO SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje i izrada katastra za podzemnu kablvskukomunikacionu mrežu lokalitet Općina Centar i općina Sarajevo u Kantonu Sarajevo.

LOGOSTOFT DOO SARAJEVO

 • Geodetsko snimanje i izrada katastra za podzemnu kablovsku- komunikacionu mrežu lokalitet u Kantonu Sarajevo.

EDINGTELECOM DOO SARAJEVO

 • Snimanje trase NN kabla – priključak za GSM Repetitor – Raštelica TP Ivan Sedlo (0466)

JEŽ DOO SARAJEVO

 • Snimanje elektroenergetskog kabla, lokacija Bačići

MERMEX DOO VLAKOVO ILIDŽA

 • Geodetsko snimanje fasade Zemljokop Inženjerin doo radi oblaganja kamenom I izrada elaborata. Objekat MOTEL- pumpa “MAJMUNOVIĆ ” Lokalitet Lukavica Kanton Sarajevo.
 • Geodetsko snimanje fasade na poslovno stambenom objektu “LAKE” Skenderija  općina Centar Sarajevo

ZOI 84 SARAJEVO

 • Snimanje trase Ski lifta Lokalitet Babin dol Bjelašnica, dužina cca 850 metara
 • Ski lift “K” kolčenje stubova, geodetska situacija i kontrola temeljenja, postavljenja stubova i koturnih baterija
 • Ski lift “Y” snimanje poprečnih profila, geodetska situacija

ES HYDROTECHNICS DOO SARAJEVO

 • Izrada idejnog rješenja regulacije rijeke Unac u Drvaru
 • Geodetsko snimanje trase kanalizacije I trase regulacije otvorenih vodotoka u naseljima Podgaj Imz Karadže  općina Bugojno